PG-Leitung

Aus GMDS - Consumer Health Informatics
Wechseln zu: Navigation, Suche
Fakultät für Informatik
Hochschule Heilbronn
Max-Planck-Str. 39
74081 Heilbronn
E-Mail: martin.wiesner[at]hs-heilbronn.de


GECKO Institut
Hochschule Heilbronn
Max-Planck-Str. 39
74081 Heilbronn
E-Mail: monika.pobiruchin[at]hs-heilbronn.de


Lehrstuhl für Medizinische Informatik
Universität Erlangen
Wetterkreuz 13
91058 Erlangen-Tennenlohe
E-Mail: lena.griebel[at]uk-erlangen.de